Péče o rozvoj mimoprodukčních funkcí lesa

 

Při praktické péči o udržování a rozvoj mimoprodukčních funkcí lesa je třeba mít na zřeteli, že kromě základního úkolu lesního hospodářství – produkce dřevní hmoty a vypěstování kvalitních sortimentů, má les význam ekologické funkce v rámci krajiny.

Snahou o udržení a posílení mimoprodukčních funkcí lesa je mimo jiné:

 • dodržování režimu pro hospodaření v okolí pramenišť, PHO a vodotečí
 • protierozivního opatření – technologie apod.
 • podpora, udržování a popř. budování retenčních nádrží, mokřadů, louček, studá-nek, pramenišť
 • udržování různých alejí podél starých cest, ponechávání výstavků za účelem este-tičnosti apod.
 • ochrana hnízdišť vzácných druhů ptáků, mravenišť apod.

Od pracovníků LS, kteří ovlivňují činnost v lese (hospodaří), se vyžaduje, aby uplatňovali svoji kreativitu v určování nejrůznějších modifikací při činnostech v lese dle konkrétních sta-novištních podmínek za účelem zachování všech funkcí lesa.

K nejzajímavějším lokalitám na území LS patří přírodní památka Obora Kralice v blízkosti zámku v Náměšti nad Oslavou. Další zajímavou lokalitou je významný krajinný prvek leso-parkark a obora u zámku Schönwald s výskytem starých stromů. Uvedený VKP je zároveň nemovitou kulturní památkou, má charakter anglického parku a je přístupný z obce Jinošov.

V neposlední řadě je třeba zmínit přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice. Jedná se o zachovalá kaňonovitá údolí s velkou rozmanitostí krajinného reliéfu, zajímavá i z hlediska botanického a zoologického. V rezervaci se nachází lovecký zámeček Vlčí kopec, altán Gloriet a zříceniny hradu Lamberka, Sedleckého hradu, Ketkovského hradu a hradu Kraví hora.

Významnými turistickými místy jsou:

 • Brněnská přehrada s přilehlým přírodním parkem Podkomorské lesy
 • údolí řek Oslavy a Chvojnice
 • údolí řeky Jihlavy s vodními nádržemi Dalešice a Mohelno
 • údolí Bílého potoka
 • přírodní park Bobrava na dolním toku stejnojmenné říčky
 • zámek Náměšť nad Oslavou
 • hrad Veveří
 • lesopark Schönwald v Jinošově
 • rozhledna Babylon